United Nations High Commissioner for Refugees

Vad vi gör

© UNHCR/P.Taggart

UNHCR gör viktiga insatser i olika former, vid olika situationer. Människor som tvingas fly från sina hem och söka skydd i ett annat land, eller en annan del av sitt eget land, är i stort behov av stöd. De flesta flyktingar och internflyktingar lämnar sina hem med bara några få saker eller ingenting alls.

Vid katastrofer ger UNHCR i första hand akut hjälp för att rädda liv. Andra insatser är att registrera flyktingar, ge stöd och råd om asylansökningar, utbildning och andra möjligheter.

UNHCR hjälper också personer som vill återvända hem - vi ordnar transport på land, till sjöss och i luften, och ger de personer som återvänder ett startpaket för att komma igång med sitt nya liv.

UNHCR jobbar aktivt med lokal integration och återintegration av de flyktingar som återvänt till sitt hemland. Till sådana aktiviteter hör bland annat att skapa inkomstbringande projekt samt återubbyggnad av infrastrukturen.


UNHCR i regionen

Arbetet i de baltiska och nordiska länderna.

Skydd

Flyktingars skydd - ett gemensamt ansvar.

Hållbara lösningar

UNHCR söker varaktiga lösningar.

Kapacitetsuppbyggnad

Förstärkt rättslig kapacitet.

Stödarbete

Människor på flykt är i stort behov av stöd.

Påverkan och information

Ökad förståelse för flyktingars situation.

Blandad migration

Flykting eller migrant?

Akuta hjälpinsatser

En plötslig kris kräver omedelbara instatser.

Miljöfrågor

Påfrestningar på den lokala miljön.

Insamling

Finansiering genom frivilliga bidrag.

URL: UNHCR/se/vad-vi-goer.html
copyright © 2001-2014 UNHCR - all rights reserved.